top of page

BIEDRĪBAS DZĪVĀ PĻAVA PRIVĀTUMA  POLITIKA

Privātuma politika 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par  personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas  laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. 

Personas datu pārzinis 

Personas datu pārzinis ir biedrība Dzīvā pļava (turpmāk – Biedrība),  Reģ. Nr.: 40008310673, “Rietumi”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, LV-2125, tālrunis: +371 26558551, e-pasts:  selga.dziluma@gmail.com

Biedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir  dzivaplava@gmail.com

Vispārīgie noteikumi 

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Biedrība veic personas datu apstrādi un  aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir  aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos. 

2. Biedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti  un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu  aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas,  nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. 

3. Biedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos  gadījumos Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas  datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu  veikšanu. 

Personas datu kategorijas 

4. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no  Biedrības rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras  Biedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir: 

4.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums; 

4.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; 

4.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta; 

4.4. īpašās kategorijas personas dati; 

4.4.1. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus; 4.4.2. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.


 

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats 

5. Biedrība veic personas datu apstrādi: 

5.1. lai nodrošinātu dokumentu apriti Biedrībā; 

5.2. lai apzinātu Biedrības biedrus un interesentus, tai skaitā informētu par jaunumiem,  veiktu aptaujas u.c.; 

5.3. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības; 

5.4. sabiedrības informēšanas nolūkos; 

5.5. Biedrības tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai; 

5.6. Biedrības biedru un/vai Biedrības interešu aizsardzībai un pārstāvēšanai. 

6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: 

6.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un  nodrošinātu tā izpildi; 

6.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Biedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktos  pienākumus; 

6.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu; 

6.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai īstenotu no Biedrības un datu subjekta starpā  pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas

 

Biedrības leģitīmās  intereses. 

7. Biedrības leģitīmās intereses ir: 

7.1. nodrošināt līguma saistību izpildi; 

7.2. saglabāt biedru un klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas  veikti mutiski, telefoniski un tīmekļa vietnē; 

7.3. veikt klientu aptauju par Biedrības darbību; 

7.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; 

7.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai. 

Personas datu aizsardzība 

8. Biedrība aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā  pastāvošos privātuma riskus un Biedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos  un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus  drošības risinājumus: 

8.1. datu šifrēšana, pārraidot datus; 

8.2. ugunsmūris; 

8.3. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 

Personas datu saņēmēji 

9. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram: 

9.1. tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma vai gadījumos, ja Biedrība aizsargā  savas tiesiskās interesēs; 

9.2. auditoriem, finansējuma sniedzējiem (donoriem) vai citiem Biedrības personas datu  apstrādātājiem. 

10. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ). 11. Personas dati tiek apstrādāti Alberta ielā 13, Rīgā, LV-1010. 

Glabāšanas periods 

12. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. 

13. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar finansējuma sniedzēju (donoru), Biedrības  leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā  Biedrības klientu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas  datu apstrādes tiesiskais pamats. 

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13.punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek  dzēsti. 

Datu subjekta tiesības 

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā. 

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, tos  papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu  apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Biedrība veic, pamatojoties uz  Biedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu  pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu. 

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja  uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar  normatīvajiem aktiem. 

18. Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot  privātuma politikas aktuālo versiju Biedrības tīmekļa vietnes sadaļā “Darbības pārskats” – “Privātuma politika”.

Biedrības Dzīvā pļava privātuma politikas papildinājums, 

esošs spēkā no 2022. gada 1. septembra līdz 2026. gada 31. augustam
 

Projekta “Zirgu atbalstīta mācīšanās un terapija”
Nr.2022-1-LV01-KA210-ADU-000083997
privātuma politika

Šīs projekta “Zirgu atbalatīta mācīšanās un terapija” Nr.2022-1-LV-KA210-000083997 privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Personas datu pārziņa un personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir biedrība Dzīvā pļava, reģistrācijas numurs: 40008310673, adrese: “Rietumi”, Baldones pagasts, Ķekavas novads, LV-2125, Latvija, tālrunis: 26558551, e-pasts: dzivaplava@gmail.com.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: selga.dziluma@gmail.com, tālrunis 26558551

Personas datu apstrādes nolūki

Erasmus+ programmas projekts Nr.2022-1-LV01-KA210-ADU-000083997 īstenošana (turpmāk – projekts)

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu projekta īstenošanu un sniegtu Jums pakalpojumu – apmācības zirgu atbalstītās mācībās un terapijā.

Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Mēs nevarēsim nodrošināt tiesību aktos noteikto pienākumi izpildi.

Personas dati

- vārds un uzvārds;

- personas kods;

- kontaktinformācija (deklarētā adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);

- vecums;

- informācija par invaliditāti;

- statuss Latvijā (ārzemnieks, repatriants, bēglis, persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, vai patvēruma meklētājs);

- piederība nacionālajai minoritātei;

- informācija par ārvalstu izcelsmi;

- informācija, vai persona ir nelabvēlīgā situācijā esoša persona;

- informācija par statusu darba tirgū;

- informācija par mājsaimniecību;

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr.2021/817, ar ko izveido Savienības programmu izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ un atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013;Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012;Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”. Jūsu piekrišana, ja vēlaties saņemt informāciju par jaunumiem, kā arī piedalīties aptaujās.

No kādiem avotiem Mēs iegūstam personas datus?

- Jūs

Mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Mums pirms Mūsu pakalpojuma nodrošināšanas.

Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

- Valsts izglītības un attīstības aģentūrai

Lai pildītu savas saistības pret Valsts izglītības un attīstības aģentūru kā Eiropas Komisijas iestādi (turpmāk – sadarbības iestāde), Mēs nododam Jūsu personas datus minētajai iestādei, ievērojot tiesību aktos noteiktos pienākumus. Sadarbības iestāde, īstenojot Eiropas Komisijas 2021.-2027.gada plānošanas perioda noteiktos pienākumus un tiesības, nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, projektu mērķu un iznākuma rādītāju sasniegšanas uzraudzību, kā arī analizē problēmas projektu īstenošanā.

Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiks glabāti līdz 2026. gada 31. augustam.

Pēc minētā perioda beigām, Mēs drošā veidā dzēsīsim Jūsu personas datus. 

Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?

Mēs vienmēr aizsargāsim Jūsu informāciju un veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrāde notiek atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem par fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

Lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, izmantojot ugunsmūri, datu šifrēšanu un ierobežotu pieeju sistēmai, kuros tie glabājas. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu personas datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama tā darba pienākumu izpildei. Tiek veiktas mūsu darbinieku apmācības Jūsu personas datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un tiesību aktu prasībām. Personas datu apstrādātāji nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem, kā arī nodot tos trešajām personām. 

Jūsu tiesības

Normatīvajā regulējumā personas datu aizsardzības jomā piešķir Jums noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai īstenotu zemāk minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu Mums vai Mūsu personas datu aizsardzības speciālistam.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Mums, vai Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, ko Mēs apstrādājam par Jums.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Mums to izlabot.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz Mūsu likumīgajām interesēm, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums saglabāt datus līdz tam paredzētajam termiņam.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad tiesību akti pieprasa Mums turpināt apstrādāt Jūsu datus noteiktā apjomā. 

- Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, ko esat sniedzis Mums uz piekrišanas pamata vai līguma izpildei, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums vai Mūsu personas datu aizsardzības speciālistu.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

Mēs regulāri uzlabosim šo Privātuma politiku un informēsim Jūs par jebkurām izmaiņām, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju www.dzivaplava.org tīmekļa vietnē ar datumu, kurā tie ir spēkā.

bottom of page